Whatsapp WHATSAPP
GET FREE CONSULTATION

Tag: Canada Immigration System

ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർസിന് കാനഡയിൽ അനവധി അവസരങ്ങൾ

ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുവാനും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുവാനും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കാനഡയിൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആകാം. ഈ രാജ്യത്ത് വളരെയധികം സാധ്യതകൾ ഉള്ള ഒരു തൊഴിലാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ. പന്ത്രണ്ടു വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ബൗദ്ധികവും ശാരീരികവും വൈകാരികവുമായ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിന്റെ (Early Childhood Educators) പ്രധാനകർത്തവ്യം. ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ അസിസറ്റന്റുമാർ, ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർമാർ, ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ സൂപ്പർവൈസർമാർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിലകളിൽ അവർക്ക് ജോലി ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കും. 

കാനഡയിൽ നാഷണൽ ഒക്യുപ്പേഷൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ (NOC) 4214 എന്ന തൊഴിൽവിഭാഗത്തിലാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർമാർ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ചൈൽഡ് കെയർ സെന്ററുകൾ, ഡേ കെയർ സെന്ററുകൾ,  കിന്റർ  ഗാർട്ടൻ സ്കൂളുകൾ, ഭിന്നശേഷിക്കാരായ കുട്ടികൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഏജൻസികൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർമാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉള്ളത്.

pnp-finder

ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കോഴ്സ്

ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആകുവാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം കാനഡയിൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ കാനഡയിൽ പെർമനെന്റ് വിസയേക്കാൾ എളുപ്പത്തിൽ നേടുവാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്റ്റുഡന്റ് വിസയാണ് എന്നതും ഓർക്കുക.  പഠനശേഷം പോസ്റ്റ്ഗ്രാജ്വേറ്റ് വർക്ക് പെർമിറ്റ് നേടി അതുവഴി കനേഡിയൻ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയെടുക്കുകയും ശേഷം ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർ ലൈസൻസിനായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോവിൻസിൽ അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ കനേഡിയൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്ലാസ്സ് എന്ന ഇമിഗ്രേഷൻ പ്രോഗ്രാം വഴി കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.

നാട്ടിൽ നിന്നും ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാം

നാട്ടിലെ ഒരു അംഗീകൃതസ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയോ നേടിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ കാനഡയിൽ പോകാതെ തന്നെ ലൈസൻസിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇതിന് കോഴ്സിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞത് ഒരു വർഷമെങ്കിലും ആയിരിക്കണം. 12 വയസ്സുവരെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചു പരിചയവുമുണ്ടായിരിക്കണം. ലൈസൻസ് നേടിയ ശേഷം എക്സ്പ്രസ് എൻട്രി വഴിയോ പ്രോവിൻഷ്യൽ നോമിനീ പ്രോഗ്രാം വഴിയോ കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കുകയും ചെയ്യാം. 

കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസം 

ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റർമാരുടെ വാർഷികവരുമാനം ഏകദേശം 47746 കനേഡിയൻ ഡോളറാണ്. കാനഡയിൽ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള വിസ നേടിയാൽ സൗജന്യ ആരോഗ്യസേവനം, കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്നിങ്ങനെ പല ആനുകൂല്യങ്ങളും ആസ്വദിക്കുവാൻ സാധിക്കും. 

കാനഡയിൽ ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് എഡ്യൂക്കേറ്റേഴ്സിനുള്ള തൊഴിൽസാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയുവാൻ കാനപ്രൂവിലെ കുടിയേറ്റ വിദഗ്ദ്ധരോട് സംസാരിക്കൂ

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്:

WhatsApp: http://bit.ly/Can-EC
Contact: India: +91-9655999955
Dubai:  +971-42865134
Email: enquiry@canapprove.com

How to Build a Good Express Entry Profile & Prepare for The Canadian Job Market?

Canada migration

If you found this blog, then you must be aspiring to make Canada your home. Canada is the most beautiful and immigration friendly where you could achieve all your dreams and lifestyle that you longed to enjoy. Migrating to Canada is as easy as ever with simple but crucial steps.

If at all you have to get a Canada PR, just focus on satisfying the criteria that ICCRC demands. However, people think it’s strenuous to get through the selection which actually, is not. This guide is for you and all the Canada migration aspirants to build up a good and convincing Express Entry Profile and prepare for the Canadian job market.

 

 

Express Entry

Express Entry is the selection system for Canada migration set by the Canadian government. The system acts based on ranking the immigration profiles in the express entry pool. Every profile is ranked based on the personal factors of the applicant like age, educational qualification, work experience, adaptability, language proficiency, and spouse related factors too!

The Comprehensive Ranking System, known as CRS is the system that ranks the profile of the applicant based on all the above-mentioned factors. The higher the CRS score, the more the possibility to migrate to Canada. Now, a few tips are following for you to build the best possible express entry profile.

 

How to build a good Express Entry profile?

Building a good Express Entry profile is not an overnight process. There are more to-dos to look after from the beginning that strengthens your Express Entry profile. As with any other work, rushing at the last minute will not make any changes instead, focus on increasing your scores from the beginning.

Now let us discuss the tips for increasing your CRS score.

pnp-finder

 
1. Eligibility

Initial eligibility assessment is considered nothing but a formality by many people which is a complete misconception. Use legitimate and accurate information eligibility check.

Also, substantiate the assessment with necessary documents to add weight to your application. Therefore, you could an accurate preliminary assessment. This helps you to analyze the factors by which your CRS score is affected and also you get time to improvise your CRS score if needed.

 

2. Apply Early

Early bird gets the worm! Your age is one of the prime factors to offer you more CRS points whereas it would also lessen your score if you are too old to apply. 20 to 29 is the correct range of age to apply for the process. If you are crossing 30 then you should speed up your process to ensure your PR acquisition.

Moreover, your express entry profile will be valid for only a year but you can create a new one if the existing expires. Anyhow nothing is going to stop you from maintaining an express entry profile until you are considered minimally eligible to apply for PR.

 

3. Scale up your Education Level

The higher your education level, the more CRS points you are offered with. Assume an applicant who is a high school passed out is evaluated for CRS. He or she gets 30 points in CRS for education. For the same person with a bachelor’s and master’s degree, 120 and 150 points are offered accordingly.

 

4. Education Credential Assessment

ECA is a process to evaluate the standard of education in your home country. Canada demands the education level of its applicants to be equivalent to that of Canada’s which is stated by the ECA report.

You get your points based on your ECA report. For instance, if you are a master’s degree holder in your home country but ECA states that you only have a bachelor’s equivalency to that of Canada’s, you will only get the points for bachelor’s level despite completing master’s.  Have a fair play in analyzing all your credentials so that you won’t lose your points.

 

5. Language Proficiency

Improve your proficiency in English or French, the two official languages of Canada. Language proficiency is definitely going to grant you many points in your CRS.

For a highly competitive profile, meeting the minimum requirement is not enough. So, focus on doing well in the language tests to significantly increase the points. And, it is one of the easiest ways to increase the CRS points.

Be ready with your test results to activate your profile and make sure you get a sufficient score if at all you need to highly competitive.

Add-on tip: Practice the language to obtain perfection! Make it habitual…

 

6. Spouse’s qualifying factors matter a lot!

If your spouse has a competitive profile to get through the express entry, then making that profile as the primary applicant would increase the possibility of getting an invitation from Canada to apply for PR. If both the applicants are equally qualified, then the chances are doubled to get PR in Canada that you would be invited in the very next draw!

crs

 

How to Prepare for the Canadian job market

Coming to the job market preparation, the fact that has to be accepted is that the market is highly competitive and if you have to claim that you are eligible to perform in the Canadian job market, you should have your skills acquainted.

Some tips to prepare for the Canadian job market are,

 

1. Identify your NOC and Justify it

One of the crucial factors for Canadian immigration is your occupation type. The Canadian government has classified the occupations in the Canadian job market based on the domains of work.

There are National Occupation Classification codes under which the occupations are classified. Relevant to your work experience, you can identify your NOC code that falls under your category of job. It adds points to your Express Entry Profile.

 

2. Build your Network

Networking is a great source to unlock abundant job opportunities. Build as many global networks as you can. Explore the global market. Connections are saviours!

 

3. Forge your resume & cover letter in Canadian format

Make your cover later and resume in Canadian format so that recruiter feels some Canadian essence which could get you a job in the Canadian market.

I’m glad that you’ve made it up to this. If you need any immigration consultation, don’t hesitate to call us. We are the industry best immigration & Education consultants headquartered in Canada, and acting in various parts of India & Middle East.

Do you wish to settle in Canada? Know your options by filling our free online assessment formContact CanApprove for more information.

Thanks for reading!!

 

For More Details:

WhatsApp : http://bit.ly/PR-Whtsp

Contact : +91-422-4980255 (India)/+971-42865134 (Dubai)

Email : enquiry@canapprove.com

യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം വഴി കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കാം

മുമ്പ് യുകോണ്‍ ടെറിട്ടറി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യുകോണ്‍ ധാതുനിക്ഷേപങ്ങളാലും മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത വിസ്തൃതമായ വനപ്രദേശങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്. ഇവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയാണുള്ളത്. മൂന്നില്‍ രണ്ടു ഭാഗം യുകോണ്‍ നിവാസികളും വൈറ്റ്ഹോഴ്സ് എന്ന തലസ്ഥാനനഗരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. 2019-ല്‍ മാത്രം 310 കുടുംബങ്ങളാണ് യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം വഴി വഴി യുകോണില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്.

pnp-finder

യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം

യുകോണില്‍ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വിദഗ്ധതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. യുകോണില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാര്‍ഗമാണ് യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം. ഇതിനുകീഴില്‍  വിദഗ്ധതൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പ്രധാന കുടിയേറ്റമാര്‍ഗങ്ങളാണ്:

 • യുകോണ്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍
 • യുകോണ്‍ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി
 • യുകോണ്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഇംപാക്റ്റ് വര്‍ക്കര്‍
 • യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ്

യുകോണ്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍

വിദഗ്ധതൊഴില്‍ പരിചയവും ഒരു യുകോണ്‍ തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നുള്ള അംഗീകൃതതൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവും ഉള്ളവരെയാണ് യുകോണ്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ വിഭാഗത്തിനു കീഴില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറി വഴി പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ നോമിനേഷന്‍ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ അപേക്ഷകനു നേരിട്ടു കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. നാഷണല്‍ ഒക്ക്യുപ്പേഷന്‍ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍(NOC) കാറ്റഗറി A, 0 അല്ലെങ്കില്‍ B വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു ജോലിക്കു തൊഴില്‍വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം:

 • ഒരു സ്റ്റുഡന്‍റ് വിസ അല്ലെങ്കില്‍ സാധുവായ ഒരു ടെംപററി വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്(TWP)
 • ജോലിക്കുള്ള അര്‍ഹത തെളിയിക്കുന്നതിനായി തൊഴില്‍പരിചയം അല്ലെങ്കില്‍ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത
 • എജുക്കേഷണല്‍ ക്രെഡന്‍ഷ്യല്‍ അസസ്മെന്‍റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം
 • ഭാഷാപ്രാവീണ്യം
 • ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവന്‍ സമയ തൊഴില്‍പരിചയം

യുകോണ്‍ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി

ഒരു എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി പ്രൊഫൈലും യുകോണിലെ ഒരു തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നും സാധുവായ ഒരു തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് യുകോണ്‍ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീം വഴി യുകോണിന്റെ പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ നോമിനേഷനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, തൊഴില്‍പരിചയം, ഭാഷാപ്രാവീണ്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്ട്രീമിനു കീഴിലുള്ള യോഗ്യത നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രീമിനു കീഴില്‍ കുടിയേറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പാക്കപ്പെടുന്നു.

അപേക്ഷകനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്‍:

 • പ്രൊഫൈല്‍ നമ്പറും ജോബ് സീക്കര്‍ വാലിഡേഷന്‍ കോഡും ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി പ്രൊഫൈല്‍
 • യുകോണില്‍ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യമായ പണം(സെറ്റില്‍മെന്‍റ് ഫണ്ട്)
 • യുകോണില്‍ ജീവിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനും ആത്മാര്‍ഥമായ ആഗ്രഹം

യുകോണ്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഇംപാക്റ്റ് വര്‍ക്കര്‍

 • തൊഴില്‍പരിചയവും അതുപോലെ യുകോണിലെ ഒരു സാധുവായ ഒരു ജോലിവാഗ്ദാനവും
 • എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി പ്രൊഫൈല്‍ നമ്പര്‍, ജോബ് സീക്കര്‍ വാലിഡേഷന്‍ കോഡ്
 • ആവശ്യത്തിനുള്ള സെറ്റില്‍മെന്‍റ് ഫണ്ട്
 • യോഗ്യതയുള്ള ഒരു യുകോണ്‍ തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നുമുള്ള മുഴുവന്‍ സമയ സ്ഥിരജോലിക്കായുള്ള വാഗ്ദാനം
 • യുകോണില്‍ ജീവിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനുമുള്ള ആത്മാര്‍ഥമായ തീരുമാനം

യുകോണ്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഇംപാക്ട് വര്‍ക്കര്‍

തൊഴില്‍പരിചയവും അതുപോലെ ഒരു യുകോണ്‍ തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നും സാധുവായ ഒരു തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഈ മാര്‍ഗം വഴി അപേക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റു ചില യോഗ്യതകളും അപേക്ഷകന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം പ്രീ-അസസ്മെന്‍റ് പോയന്‍റ്സ് ഗ്രിഡില്‍ കുറഞ്ഞത് 55 പോയന്‍റുകള്‍ നേടിയിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. അല്ലെങ്കില്‍ തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനം നല്കിയിട്ടുള്ള തൊഴില്‍ദായകനു കീഴില്‍ ഒരു സാധുവായ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റോടെ കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

 
യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ്

യുകോണ്‍ പി എന്‍ പിയില്‍ പുതുതായി ചേര്‍ത്ത ഒന്നാണ് യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ്(YCP). യുകോണിന്റെ സാമ്പത്തികവും വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനു കീഴില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്ക് രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക ഓപ്പണ്‍ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കും. യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ് വഴി കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതി നേടുന്നതിന് അപേക്ഷകര്‍ ഇവിടെ ആഴ്ചയില്‍ കുറഞ്ഞത് 30 മണിക്കൂറെങ്കിലും താല്‍ക്കാലിക വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിനാല്‍ ഈ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് നേടിയവര്‍ക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ജോലികള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവ നോണ്‍-സീസണല്‍ ജോലികള്‍ ആയിരിക്കണം എന്നുമാത്രം. മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത ഈ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കാന്‍ ലേബര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഇംപാക്ട് അസസ്മെന്‍റ്(LMIA) റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ്. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നര്‍ഥം.

പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • വൈറ്റ് ഹോഴ്സ്
 • വാട്ട്സണ്‍ ലേക്ക്
 • ഡോസണ്‍ സിറ്റി
 • ഹെയ്നസ് ജങ്ഷന്‍
 • കര്‍മാക്സ്
 • കാര്‍ക്രോസ്

യുകോണ്‍ നോമിനീ പ്രോഗാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടോ? കാനപ്പ്രൂവിന്‍റെ കാനഡ ഇമിഗ്രേഷന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റുമാരോടു സംസാരിക്കൂ. യുകോണ്‍ പി എന്‍ പി വഴി കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെപ്പറ്റി അറിയൂ.

യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം വഴി കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കാം

മുമ്പ് യുകോണ്‍ ടെറിട്ടറി എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന യുകോണ്‍ ധാതുനിക്ഷേപങ്ങളാലും മനുഷ്യവാസമില്ലാത്ത വിസ്തൃതമായ വനപ്രദേശങ്ങളാലും സമ്പന്നമാണ്. ഇവിടെ വളരെ കുറഞ്ഞ ജനസംഖ്യയാണുള്ളത്. മൂന്നില്‍ രണ്ടു ഭാഗം യുകോണ്‍ നിവാസികളും വൈറ്റ്ഹോഴ്സ് എന്ന തലസ്ഥാനനഗരത്തിലാണ് വസിക്കുന്നത്. 2019-ല്‍ മാത്രം 310 കുടുംബങ്ങളാണ് യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം വഴി വഴി യുകോണില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയത്.
pnp-finder

യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം

യുകോണില്‍ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് വിദഗ്ധതൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇവിടെ ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. യുകോണില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു പ്രധാന മാര്‍ഗമാണ് യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം. ഇതിനുകീഴില്‍  വിദഗ്ധതൊഴിലാളികള്‍ക്കുള്ള പ്രധാന കുടിയേറ്റമാര്‍ഗങ്ങളാണ്:

 • യുകോണ്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍
 • യുകോണ്‍ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി
 • യുകോണ്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഇംപാക്റ്റ് വര്‍ക്കര്‍
 • യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ്

യുകോണ്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍

വിദഗ്ധതൊഴില്‍ പരിചയവും ഒരു യുകോണ്‍ തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നുള്ള അംഗീകൃതതൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവും ഉള്ളവരെയാണ് യുകോണ്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ വിഭാഗത്തിനു കീഴില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറി വഴി പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ നോമിനേഷന്‍ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാല്‍ അപേക്ഷകനു നേരിട്ടു കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. നാഷണല്‍ ഒക്ക്യുപ്പേഷന്‍ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍(NOC) കാറ്റഗറി A, 0 അല്ലെങ്കില്‍ B വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ട ഒരു ജോലിക്കു തൊഴില്‍വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. കൂടാതെ താഴെപ്പറയുന്ന യോഗ്യതകളും ഉണ്ടായിരിക്കണം:

 • ഒരു സ്റ്റുഡന്‍റ് വിസ അല്ലെങ്കില്‍ സാധുവായ ഒരു ടെംപററി വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്(TWP)
 • ജോലിക്കുള്ള അര്‍ഹത തെളിയിക്കുന്നതിനായി തൊഴില്‍പരിചയം അല്ലെങ്കില്‍ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത
 • എജുക്കേഷണല്‍ ക്രെഡന്‍ഷ്യല്‍ അസസ്മെന്‍റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകണം
 • ഭാഷാപ്രാവീണ്യം
 • ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലയില്‍ കഴിഞ്ഞ 10 വര്‍ഷത്തിനുള്ളില്‍ നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള മുഴുവന്‍ സമയ തൊഴില്‍പരിചയം

യുകോണ്‍ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി

ഒരു എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി പ്രൊഫൈലും യുകോണിലെ ഒരു തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നും സാധുവായ ഒരു തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് യുകോണ്‍ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീം വഴി യുകോണിന്റെ പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ നോമിനേഷനുവേണ്ടി അപേക്ഷിക്കാം. വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യത, തൊഴില്‍പരിചയം, ഭാഷാപ്രാവീണ്യം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സ്ട്രീമിനു കീഴിലുള്ള യോഗ്യത നിര്‍ണ്ണയിക്കുന്നത്. എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഈ സ്ട്രീമിനു കീഴില്‍ കുടിയേറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷ കൂടുതല്‍ വേഗത്തില്‍ തീര്‍പ്പാക്കപ്പെടുന്നു.
അപേക്ഷകനു വേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള്‍:

 • പ്രൊഫൈല്‍ നമ്പറും ജോബ് സീക്കര്‍ വാലിഡേഷന്‍ കോഡും ഉള്ള ഒരു എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി പ്രൊഫൈല്‍
 • യുകോണില്‍ പുതിയ ജീവിതം തുടങ്ങാന്‍ ആവശ്യമായ പണം(സെറ്റില്‍മെന്‍റ് ഫണ്ട്)
 • യുകോണില്‍ ജീവിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനും ആത്മാര്‍ഥമായ ആഗ്രഹം

യുകോണ്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഇംപാക്റ്റ് വര്‍ക്കര്‍

 • തൊഴില്‍പരിചയവും അതുപോലെ യുകോണിലെ ഒരു സാധുവായ ഒരു ജോലിവാഗ്ദാനവും
 • എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി പ്രൊഫൈല്‍ നമ്പര്‍, ജോബ് സീക്കര്‍ വാലിഡേഷന്‍ കോഡ്
 • ആവശ്യത്തിനുള്ള സെറ്റില്‍മെന്‍റ് ഫണ്ട്
 • യോഗ്യതയുള്ള ഒരു യുകോണ്‍ തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നുമുള്ള മുഴുവന്‍ സമയ സ്ഥിരജോലിക്കായുള്ള വാഗ്ദാനം
 • യുകോണില്‍ ജീവിക്കാനും ജോലിചെയ്യാനുമുള്ള ആത്മാര്‍ഥമായ തീരുമാനം

യുകോണ്‍ ക്രിട്ടിക്കല്‍ ഇംപാക്ട് വര്‍ക്കര്‍

തൊഴില്‍പരിചയവും അതുപോലെ ഒരു യുകോണ്‍ തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നും സാധുവായ ഒരു തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനവും ഉള്ളവര്‍ക്ക് ഈ മാര്‍ഗം വഴി അപേക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, മറ്റു ചില യോഗ്യതകളും അപേക്ഷകന് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.  യുകോണ്‍ നോമിനി പ്രോഗ്രാം പ്രീ-അസസ്മെന്‍റ് പോയന്‍റ്സ് ഗ്രിഡില്‍ കുറഞ്ഞത് 55 പോയന്‍റുകള്‍ നേടിയിരിക്കണം എന്നതാണ് അതിലൊന്ന്. അല്ലെങ്കില്‍ തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനം നല്കിയിട്ടുള്ള തൊഴില്‍ദായകനു കീഴില്‍ ഒരു സാധുവായ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റോടെ കുറഞ്ഞത് ആറുമാസമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

 
യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ്

യുകോണ്‍ പി എന്‍ പിയില്‍ പുതുതായി ചേര്‍ത്ത ഒന്നാണ് യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ്(YCP). യുകോണിന്റെ സാമ്പത്തികവും വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പരിഹാരം എന്ന നിലയിലാണ് യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനു കീഴില്‍ യോഗ്യത നേടിയവര്‍ക്ക് രണ്ടുവര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക ഓപ്പണ്‍ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കും. യുകോണ്‍ കമ്യൂണിറ്റി പൈലറ്റ് വഴി കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള അനുമതി നേടുന്നതിന് അപേക്ഷകര്‍ ഇവിടെ ആഴ്ചയില്‍ കുറഞ്ഞത് 30 മണിക്കൂറെങ്കിലും താല്‍ക്കാലിക വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റില്‍ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എന്നതിനാല്‍ ഈ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് നേടിയവര്‍ക്ക് ഇതുപയോഗിച്ച് രണ്ടോ മൂന്നോ ജോലികള്‍ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവ നോണ്‍-സീസണല്‍ ജോലികള്‍ ആയിരിക്കണം എന്നുമാത്രം. മറ്റൊരു പ്രധാന വസ്തുത ഈ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കാന്‍ ലേബര്‍ മാര്‍ക്കറ്റ് ഇംപാക്ട് അസസ്മെന്‍റ്(LMIA) റിപ്പോര്ട്ട് ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ്. അപേക്ഷാ പ്രക്രിയ വേഗത്തില്‍ പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്നര്‍ഥം.
പങ്കെടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികള്‍ താഴെപ്പറയുന്നു:

 • വൈറ്റ് ഹോഴ്സ്
 • വാട്ട്സണ്‍ ലേക്ക്
 • ഡോസണ്‍ സിറ്റി
 • ഹെയ്നസ് ജങ്ഷന്‍
 • കര്‍മാക്സ്
 • കാര്‍ക്രോസ്

യുകോണ്‍ നോമിനീ പ്രോഗാമിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടോ? കാനപ്പ്രൂവിന്‍റെ കാനഡ ഇമിഗ്രേഷന്‍ കണ്‍സള്‍ട്ടന്‍റുമാരോടു സംസാരിക്കൂ. യുകോണ്‍ പി എന്‍ പി വഴി കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകളെപ്പറ്റി അറിയൂ.

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ്: കാനഡയില്‍ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാന്‍ ഉചിതമായ ഒരിടം

കാനഡയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രവിശ്യയായ പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യങ്ങള്‍, വൃത്തിയുള്ള പരിസ്ഥിതി, തിരക്കില്ലാത്ത റോഡുകള്‍, സുന്ദരമായ പ്രകൃതി എന്നിവയ്ക്കു പേരുകേട്ടതാണ്. വലുപ്പവും ജനസംഖ്യയും കുറവാണെങ്കിലും, പ്രവിശ്യയിലെ വിനോദസഞ്ചാര, മത്സ്യബന്ധന, കാര്‍ഷികവ്യവസായങ്ങള്‍ അതിവേഗം വളര്‍ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതവും അവിടെ വസിക്കുന്ന ആളുകള്‍ തമ്മില്‍ മികച്ച പരസ്പരസഹകരണവും ഉള്ള ഒരിടം കൂടിയാണ് പ്രിന്‍സ് എഡ്വേഡ് ഐലന്‍റ്. ഈ കാരണങ്ങള്‍ കൊണ്ട്, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്കും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടമാണ് ഈ പ്രവിശ്യ.

PNP Finder Canada

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ നോമിനീ പ്രോഗ്രാം(പിഇഐ പിഎന്‍പി)

പ്രവിശ്യയിലെ തൊഴില്‍മേഖലയില്‍ ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള തൊഴില്‍വൈദഗ്ധ്യം  ഉള്ള വിദേശതൊഴിലാളികളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനും അവരെ കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റിനു അവസരം നല്‍കുന്നതാണ് പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് പ്രോവിന്‍ഷ്യല്‍ നോമിനീ പ്രോഗ്രാം(പിഇഐ പിഎന്‍പി).

പിഇഐ പിഎന്‍പിയ്ക്കു കീഴിലുള്ള കുടിയേറ്റമാര്‍ഗങ്ങളെ പ്രധാനമായും മൂന്നു വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:

ഇവയ്ക്കു കീഴില്‍ വിദേശതൊഴിലാളികള്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രധാനകുടിയേറ്റമാര്‍ഗങ്ങള്‍ താഴെപ്പറയുന്നവയാണ്:

 • പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീം
 • പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് ക്രിട്ടിക്കല്‍ വര്ക്കേഴ്സ് സ്ട്രീം
 • സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ ഇന്‍ പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് സ്ട്രീം
 • സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ ഔട്ട്സൈഡ് കാനഡ സ്ട്രീം
 • അറ്റ്ലാന്റിക് ഇമിഗ്രേഷന്‍ പൈലറ്റ്
 • ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രാജ്വേറ്റ് സ്ട്രീം

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീം

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീമിനു കീഴില്‍ അര്‍ഹരായ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി അപേക്ഷകര്‍ക്ക് കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് അയയ്ക്കുന്നു. ഓരോ സമയത്തും പ്രവിശ്യ മുന്‍ഗണന നല്‍കുന്ന തൊഴില്‍വൈദഗ്ധ്യങ്ങള്‍ അവിടത്തെ തൊഴില്‍മേഖലയിലെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ച് മാറിമറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റിന്റെ ശുപാര്‍ശ ലഭിക്കുന്ന എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി അപേക്ഷകര്‍ക്ക് 600 കോംപ്രഹെന്‍സീവ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം(CRS) സ്കോര്‍ പോയന്റുകള്‍ അധികമായി ലഭിക്കുന്നു. ഇതുമൂലം തുടര്‍ന്നുവരുന്ന എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി ഡ്രോയില്‍ കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാനുള്ള ക്ഷണവും ഉറപ്പായും ലഭിക്കുന്നു.

ക്രിട്ടിക്കല്‍ വര്‍ക്കേഴ്സ് സ്ട്രീം

പി ഇ ഐ പി എന്‍ പി യുടെ ക്രിട്ടിക്കല്‍ വര്‍ക്കേഴ്സ് സ്ട്രീം എന്നത് തൊഴില്‍ദായകര്‍ക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു സ്ട്രീം ആണ്. പ്രവിശ്യയിലെ തൊഴില്‍ദായകര്‍ക്ക് അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരൊഴിവു നികത്താന്‍ അര്‍ഹരായ തൊഴിലാളികളെ തദ്ദേശിയരില്‍ നിന്നും കണ്ടെത്താന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ വിദേശതൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന സ്ട്രീം ആണിത്. ഈ സ്ട്രീമിലൂടെ പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റിന്റെ ശുപാര്‍ശയ്ക്ക് യോഗ്യത നേടുവാന്‍ അപേക്ഷകന്‍ ഈ പ്രവിശ്യയില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാകണം. ഈ സ്ട്രീമിനു കീഴില്‍ അപേക്ഷിക്കാന്‍ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി പ്രൊഫൈല്‍ ആവശ്യമില്ലെങ്കിലും അപേക്ഷകന് പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് പ്രവിശ്യയില്‍ തൊഴില്‍ ചെയ്തുള്ള പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതുപോലെ നാഷണല്‍ ഒക്യുപ്പേഷന്‍ ക്ലാസ്സിഫിക്കേഷന്‍(NOC) കാറ്റഗറി C അല്ലെങ്കില്‍ D എന്നിവയ്ക്കു കീഴില്‍ വരുന്ന ഒരു തൊഴിലില്‍ തൊഴില്‍വാഗ്ദാനവും ലഭിച്ചിരിക്കണം.

സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ ഇന്‍ പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് സ്ട്രീം

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റില്‍ ഇപ്പോള്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് ഈ സ്ട്രീം വഴി കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. തൊഴില്‍ദായകരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഈ സ്ട്രീം ഉയര്‍ന്ന തൊഴില്‍വൈദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള വിദേശതൊഴിലാളികളെ സ്വന്തം സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിയമിക്കാന്‍ തൊഴില്‍ദായകര്‍ക്ക് അവസരം നല്കുന്നു.

സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് കാനഡ സ്ട്രീം

ഈ സ്ട്രീമിനു കീഴിലും അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ അപേക്ഷകന് പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റിലെ ഒരു തൊഴില്‍ദായകനില്‍ നിന്നുമുള്ള ഒരു തൊഴില്‍ വാഗ്ദാനം വേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ട്രീമും തൊഴില്‍ദായകരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഒരു കുടിയേറ്റമാര്‍ഗം തന്നെയാണ്. ഉയര്ന്ന വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ജോലിക്കു യോഗ്യരായ തദ്ദേശതൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ വിദേശീയരെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഈ സ്ട്രീം പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റിലെ തൊഴില്‍ദായകരെ സഹായിക്കുന്നു. ഈ സ്ട്രീമിനു കീഴില്‍ യോഗ്യത നേടുവാന്‍ അപേക്ഷകര്‍ക്ക് നാഷണല്‍ ഒക്ക്യുപ്പേഷന്‍ ക്ലാസിഫിക്കേഷന്‍(NOC) 0, A അല്ലെങ്കില്‍ B യ്ക്കു കീഴിലുള്ള ഏതെങ്കിലും തൊഴിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലിയില്‍ പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റില്‍ നിന്നും ഒരു തൊഴില്‍വാഗ്ദാനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാകണം. പ്രവിശ്യയുമായി ഏതെങ്കിലും തരത്തില്‍ മുന്‍കാലബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് നിര്‍ബന്ധമില്ല.

അറ്റ്ലാന്‍റിക് ഇമിഗ്രേഷന്‍ പൈലറ്റ്

വിദഗ്ധ, അര്‍ദ്ധ-വിദഗ്ധ വിഭാഗങ്ങളില്‍പ്പെടുന്ന വിദേശ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുവാനും നാല് അറ്റ്ലാന്റിക് പ്രവിശ്യകളിലോന്നില്‍, പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് അടക്കം, സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാനും അവസരം നല്‍കുന്നതാണ് അറ്റ്ലാന്റിക് ഇമിഗ്രേഷന്‍ പൈലറ്റ്. ഇതിന് കീഴില്‍  മൂന്നു കുടിയേറ്റപരിപാടികളാണുള്ളത്:

അറ്റ്ലാന്റിക് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രാജ്വേറ്റ് പ്രോഗ്രാം: പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റിലെ ഒരു അംഗീകൃത ഉന്നതപഠനസ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും ബിരുദം നേടിയവര്‍ക്കാണ് ഈ മാര്‍ഗത്തിലൂടെ അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ സാധിക്കുക.

അറ്റ്ലാന്റിക് ഹൈ സ്കില്‍ഡ് പ്രോഗ്രാം: കുറഞ്ഞത് ഒരുവര്‍ഷത്തെ തൊഴില്‍ പരിചയവും കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുനിന്നും നേടിയ ഒരു അംഗീകൃത ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കില്‍ ഡിപ്ലോമയും ഉള്ള വിദഗ്ധ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം വഴി അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഗ്രാജ്വേറ്റ് സ്ട്രീം:  പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റിലെ ഒരു പൊതു ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസസ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നും പഠനം വിജയകരമായി പൂര്‍ത്തിയാക്കിയവര്‍ക്ക് ഈ സ്ട്രീമിന് കീഴില്‍ പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാം. പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റിലെ തൊഴില്‍ദായകര്‍ക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ജോലിക്കു യോഗ്യരായ തദ്ദേശീയ തൊഴിലാളികളെ ലഭിക്കാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ വിദേശീയരായ വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളെ നിയമിക്കാന്‍ ഈ സ്ട്രീം അവസരം നല്കുന്നു.

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്‍റ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ആദ്യമേ പിഇഐ പിഎന്‍പിയില്‍ ഒരു എക്സ്പ്രഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ററസ്റ്റ് സമര്‍പ്പിക്കണം. ഇതില്‍ നല്കിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഓരോ പ്രൊഫൈലും വിലയിരുത്തപ്പെടുകയും സ്കോര്‍ നേടുകയും ചെയ്യും. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ സ്കോര്‍ നേടിയവരെ നിശ്ചിത ഇടവേളകളില്‍ നടക്കുന്ന ഡ്രോകളില്‍ പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കാന്‍ ക്ഷണിക്കും.

പ്രിന്‍സ് എഡ്വര്‍ഡ് ഐലന്റില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാന്‍ നിങ്ങള്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചറിയാന്‍ ഈ സൗജന്യ ഓണ്‍ലൈന്‍ വിലയിരുത്തല്‍ ഫോറം പൂരിപ്പിക്കൂ. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് കാനപ്പ്രൂവിനെ ബന്ധപ്പെടൂ.

Immigrate to Canada through Yukon Nominee Program(YNP)

Yukon, formerly known as the Yukon Territory, has rich mineral wealth, a small population and vast expanses of unspoiled wilderness. More than two third of Yukon’s total population lives in the capital city, Whitehorse. In 2019 alone, 310 immigrants and their families moved to Yukon through the Yukon Nominee Program(YNP).

Yukon Nominee Program

As Yukon has a sparse population, immigrants, both skilled and semi-skilled, have plenty of opportunities here. One of the major pathways to migrate to Yukon is Yukon Nominee Program. The immigration categories for skilled workers under Yukon PNP are:

PNP Finder

Yukon Skilled Worker

The Yukon Skilled Worker stream targets foreign nationals who have skilled work experience as well as a valid job offer from a Yukon employer. Upon receiving a provincial nomination from Yukon under this category, the candidate may directly apply for permanent residence in Canada with the Immigration Refugees and Citizenship Canada(IRCC).

To apply under this stream, a candidate must have a job offer for a position that comes under the National Occupational Classification (NOC) A, 0 or B category. The candidate must also have:

 • A student visa or a valid Temporary Work Permit(TWP)
 • Proof of work experience or education that qualifies him/her for the position
 • Proof of education credentials. Education Credential Assessment (ECA) should be done.
 • Meet the language requirements
 • Minimum 12 months of full-time relevant work experience acquired within the past 10 years

Yukon Express Entry

Candidates with an active Express Entry profile and a valid job offer from a Yukon employer may apply for a provincial nomination from Yukon through the Yukon Express Entry stream. Eligibility under the Stream is assessed on the basis of education, work experience, language ability etc. The Stream is aligned to the federal Express Entry system and the selected candidates enjoy expedited processing of their application for immigration.

Major requirements:

 • Express Entry profile with profile number and Job Seeker Validation Code
 • Sufficient settlement funds
 • Full-time permanent job offer from an eligible Yukon employer
 • Genuine intention to live and work in Yukon
 

Yukon Critical Impact Worker

Candidates with semi-skilled work experience as well as a valid job offer from a Yukon employer may apply for a provincial nomination under this stream. However, the candidate also needs to meet certain other requirements. These including having a minimum score of 55 points on the Yukon Nominee Program Pre-Assessment points grid. Otherwise, the candidate must have worked for the same employer who is offering the job for at least six months on a valid work permit.

Yukon Community Pilot

Yukon Community Pilot(YCP) is a new addition to the streams under Yukon PNP. The Pilot program is launched specifically for the purpose of addressing the economic and labour market needs of Yukon. Those qualified under the Pilot program will receive a two-year location-restricted open work permit. As it is a pre-requisite that an applicant must work at least 30 hours per week at apply for permanent residence under the Yukon Community Pilot, the permit allows the applicant to work two or three jobs simultaneously. Moreover, Labour Market Impact Assessment (LMIA) is not necessary to obtain a work permit, which means faster processing of the applications.

The jobs must be for continuous (non-seasonal) work in one of the following participating communities:

 • Whitehorse
 • Watson Lake
 • Dawson City
 • Haines Junction
 • Carmacks
 • Carcross

Wish to know more about Yukon Nominee Program? Talk to CanApprove’s Canada immigration consultants to explore your options for migrating to Canada through Yukon PNP.

Prince Edward Island: The best place in Canada to migrate with family

The smallest province in Canada, Prince Edward Island is known for an excellent education system, clean environment, rush-free roads and natural beauty. Though the size and population of the province are small, Prince Edward Island has booming tourism, fishing and agricultural industries. Prince Edward Island is also one of the safest and closest knit communities in Canada. Because of these reasons, Prince Edward Island is a favourite destination to migrate in for immigrants from across the world.

PNP Finder

Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)

The Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP) allows the province to select foreign workers capable of filling the in-demand jobs in the province and nominate them for permanent residence in Canada.

Categories under Prince Edward Island PNP:

Prince Edward Island Provincial Nominee Program is divided into three major categories:

Under these, the major streams relevant to foreign skilled workers are:

 • Prince Edward Island Express Entry Stream
 • Prince Edward Island Critical Workers Stream
 • Skilled Worker in Prince Edward Island Stream
 • Skilled Workers Outside Canada Stream
 • The Atlantic Immigration Pilot
 • International Graduate Stream

Prince Edward Island Express Entry stream

Under the Prince Edward Island Express Entry stream, the province issues Notification of Interest to Express Entry candidates who have the skills that are in demand in the province. The in-demand skills vary according to the needs of the labour market. Those Express Entry candidates who are nominated by Prince Edward Island will get 600 additional Comprehensive Ranking System (CRS) score points that would guarantee them an invitation to apply for permanent residence in Canada in the subsequent Express Entry draw.

Critical Workers Stream

The Critical Worker Stream of PEI PNP is an employer-driven stream that allows PEI employers to hire foreign workers if they are unable to fill a vacancy with local talent. Only those who are currently working in PEI are able to apply under this stream. Though an Express Entry profile is not required to apply under the Critical Workers Stream, the candidate must have work experience in Prince Edward Island as well as a job offer in an occupation classified under NOC C or D of the National Occupation Classification.

Skilled Worker in Prince Edward Island Stream

Those who are currently employed by a Prince Edward Island employer may apply for a provincial nomination under Skilled Worker in Prince Edward Island Stream. This employer-driven stream allows PEI employers to hire high-skilled foreign workers if they are unable to find eligible candidates from the local job market to fill the vacancy.

To apply under this stream, the candidates must have previous work experience in the province, as well as a job offer from a PEI employer in an occupation classified under NOC O,A or B of the National Occupation Classification.

Skilled Workers Outside Canada Stream

The Skilled Worker Outside Canada Stream also requires the candidate to have a job offer from a PEI employer. This employer-driven stream allows employers to hire high-skilled foreign workers in the absence of local workers to fill a particular vacancy. The Stream requires the candidates to have a job offer for an occupation classified under NOC o, A or B. However, a previous connection the province is not required.

The Atlantic Immigration Pilot

The Atlantic Immigration Pilot allows skilled and semi-skilled workers to move permanently to one of the four Atlantic provinces of Canada, and Prince Edward Island is one among them.

There are three programs under Atlantic Immigration Pilot:

Atlantic International Graduate Program: This program targets international students who graduated from one of the recognized Prince Edward Island institutes.

Atlantic High Skilled Program: Skilled professionals with at least one year experience and an accredited foreign degree or diploma may apply under Atlantic High Skilled Program.

Atlantic Intermediate Skilled Program: This program targets semi-skilled workers with work experience of at least one year and education qualification equal to a Canadian high school diploma.  The candidate must also have undergone industry-specific training.

International Graduate Stream

Those candidates who have graduated from a publicly funded post-secondary institution in PEI may apply for a provincial nomination under the International Graduate Stream. This employer-driven stream allows employers in Prince Edward Island to hire foreign workers to fill the vacancies which cannot be filled through the local job market.

Prince Edward Island Ranking System

Those who wish to immigrate to Prince Edward Island must first submit an Expression of Interest (EoI) to the PEI PNP. Each profile is then assessed and awarded a score based on the information provided in this EoI. The candidates with the highest scores will be invited to apply for provincial nomination in the draws that are conducted regularly.

Do you wish to migrate to Prince Edward Island? Know your options by filling our free online assessment form. Contact CanApprove for more information.

Prince Edward Island: The best place in Canada to migrate with family

The smallest province in Canada, Prince Edward Island is known for an excellent education system, clean environment, rush-free roads and natural beauty. Though the size and population of the province are small, Prince Edward Island has booming tourism, fishing and agricultural industries. Prince Edward Island is also one of the safest and closest knit communities in Canada. Because of these reasons, Prince Edward Island is a favourite destination to migrate in for immigrants from across the world.

PNP Finder

Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP)

The Prince Edward Island Provincial Nominee Program (PEI PNP) allows the province to select foreign workers capable of filling the in-demand jobs in the province and nominate them for permanent residence in Canada.

Categories under Prince Edward Island PNP:

Prince Edward Island Provincial Nominee Program is divided into three major categories:

Under these, the major streams relevant to foreign skilled workers are:

 • Prince Edward Island Express Entry Stream
 • Prince Edward Island Critical Workers Stream
 • Skilled Worker in Prince Edward Island Stream
 • Skilled Workers Outside Canada Stream
 • The Atlantic Immigration Pilot
 • International Graduate Stream

Prince Edward Island Express Entry stream

Under the Prince Edward Island Express Entry stream, the province issues Notification of Interest to Express Entry candidates who have the skills that are in demand in the province. The in-demand skills vary according to the needs of the labour market. Those Express Entry candidates who are nominated by Prince Edward Island will get 600 additional Comprehensive Ranking System (CRS) score points that would guarantee them an invitation to apply for permanent residence in Canada in the subsequent Express Entry draw.

Critical Workers Stream

The Critical Worker Stream of PEI PNP is an employer-driven stream that allows PEI employers to hire foreign workers if they are unable to fill a vacancy with local talent. Only those who are currently working in PEI are able to apply under this stream. Though an Express Entry profile is not required to apply under the Critical Workers Stream, the candidate must have work experience in Prince Edward Island as well as a job offer in an occupation classified under NOC C or D of the National Occupation Classification.

Skilled Worker in Prince Edward Island Stream

Those who are currently employed by a Prince Edward Island employer may apply for a provincial nomination under Skilled Worker in Prince Edward Island Stream. This employer-driven stream allows PEI employers to hire high-skilled foreign workers if they are unable to find eligible candidates from the local job market to fill the vacancy.

To apply under this stream, the candidates must have previous work experience in the province, as well as a job offer from a PEI employer in an occupation classified under NOC O,A or B of the National Occupation Classification.

Skilled Workers Outside Canada Stream

The Skilled Worker Outside Canada Stream also requires the candidate to have a job offer from a PEI employer. This employer-driven stream allows employers to hire high-skilled foreign workers in the absence of local workers to fill a particular vacancy. The Stream requires the candidates to have a job offer for an occupation classified under NOC o, A or B. However, a previous connection the province is not required.

The Atlantic Immigration Pilot

The Atlantic Immigration Pilot allows skilled and semi-skilled workers to move permanently to one of the four Atlantic provinces of Canada, and Prince Edward Island is one among them.

There are three programs under Atlantic Immigration Pilot:

Atlantic International Graduate Program: This program targets international students who graduated from one of the recognized Prince Edward Island institutes.

Atlantic High Skilled Program: Skilled professionals with at least one year experience and an accredited foreign degree or diploma may apply under Atlantic High Skilled Program.

Atlantic Intermediate Skilled Program: This program targets semi-skilled workers with work experience of at least one year and education qualification equal to a Canadian high school diploma.  The candidate must also have undergone industry-specific training.

International Graduate Stream

Those candidates who have graduated from a publicly funded post-secondary institution in PEI may apply for a provincial nomination under the International Graduate Stream. This employer-driven stream allows employers in Prince Edward Island to hire foreign workers to fill the vacancies which cannot be filled through the local job market.

Prince Edward Island Ranking System

Those who wish to immigrate to Prince Edward Island must first submit an Expression of Interest (EoI) to the PEI PNP. Each profile is then assessed and awarded a score based on the information provided in this EoI. The candidates with the highest scores will be invited to apply for provincial nomination in the draws that are conducted regularly.

Do you wish to migrate to Prince Edward Island? Know your options by filling our free online assessment form. Contact CanApprove for more information.

ഒന്‍റാരിയോ: കാനഡയില്‍ ജീവിക്കുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരിടം

കാനഡയില്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരിടമാണ് ഒന്‍റാരിയോ. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും തിരക്കേറിയതുമായ രണ്ടു നഗരങ്ങള്‍—ടൊറന്‍റോയും കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഒട്ടാവയും ഈ പ്രവിശ്യയിലാണ്. ബഹുസ്വരതയുടേതായ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ അന്തരീക്ഷം, ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍, മുന്നോട്ടു കുതിയ്ക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒന്‍റാരിയോയെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നു.

 ഒന്‍റാരിയോ ഇമിഗ്രന്‍റ് നോമിനീ പ്രോഗ്രാം(OINP)

ഒന്‍റാരിയോ ഇമിഗ്രന്‍റ് നോമിനീ പ്രോഗ്രാം(OINP) വഴി ഒന്‍റാരിയൊ പ്രവിശ്യ തങ്ങളുടെ തൊഴില്‍മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തൊഴില്‍വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളും ഉള്ളവരെ കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. OINP-ക്കു കീഴില്‍ മൂന്നു പ്രധാന കുടിയേറ്റവിഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്: ഹ്യൂമന്‍ കാപ്പിറ്റല്‍ പ്രയോരിറ്റീസ് കാറ്റഗറി, എംപ്ലോയര്‍ ജോബ് ഓഫര്‍ കാറ്റഗറി, ബിസിനസ് കാറ്റഗറി എന്നിവയാണ് അവ. വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒന്‍റാരിയോയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ഇവയിലൊരോന്നിനു കീഴിലും വിവിധ സ്ട്രീമുകളുമുണ്ട്.

ഹ്യൂമന്‍ കാപ്പിറ്റല്‍ കാറ്റഗറി

ഒന്‍റാരിയോയുടെ സാമ്പത്തികവികസനത്തിനും വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയ്ക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളും തൊഴില്‍ പരിചയവും ഉള്ളവരെയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിനു കീഴില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമന്‍ കാപ്പിറ്റല്‍ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴില്‍ മൂന്ന് എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീമുകളും രണ്ട് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ് സ്ട്രീമുകളുമാണ് ഉള്ളത്. അവ താഴെപ്പറയുന്നു:

ഈ സ്ട്രീമുകളില്‍ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പാസ്സിവ് ആണ്. അതായത് ഇവയിലേക്ക് അപേക്ഷകര്‍ക്കു നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല. പകരം ഒന്‍റാരിയോയില്‍ നിന്നും അപേക്ഷിക്കുവാനായി ക്ഷണം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അപേക്ഷ നല്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫെഡറല്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ പ്രോഗ്രാം(FSWP) അല്ലെങ്കില്‍ കനേഡിയന്‍ എക്സ്പീരിയന്‍സ് ക്ലാസ്സ്(CEC) എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനു കീഴില്‍ യോഗ്യതയും തെളിയിച്ചിരിക്കണം. അതേ സമയം ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ് സ്ട്രീമുകളില്‍ ഒന്നിനു കീഴില്‍ അപേക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ അപേക്ഷകര്‍ ഒന്‍റാരിയോയില്‍ അതിനര്‍ഹതയുള്ള കോഴ്സുകള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

എംപ്ലോയര്‍ ജോബ് ഓഫര്‍ കാറ്റഗറി

ഒരു മുഴുവന്‍ സമയ തൊഴിലിനായുള്ള വാഗ്ദാനം ഒന്‍റാരിയോയിലെ ഒരു തൊഴില്‍ദായകന്റെ പക്കല്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ കാറ്റഗറി. ഈ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴിലുള്ള സ്ട്രീമുകളാണ്:

 • ഫോറിന്‍ വര്‍ക്കര്‍ സ്ട്രീം
 • ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ് സ്ട്രീം
 • ഇന്‍-ഡിമാന്‍ഡ് സ്കില്‍സ് സ്ട്രീം എന്നിവ.

ഈ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴില്‍ റീജ്യണല്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഒന്‍റാരിയോ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ബിസിനസ് കാറ്റഗറി

ബിസിനസ് രംഗത്ത് കഴിവുകള്‍ ഉള്ളവരെയാണ് OINP-യുടെ ബിസിനസ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ കാറ്റഗറി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴിലുള്ള ഒന്‍റാരിയോ ഓന്‍റ്റപ്രെന്വര്‍ സ്ട്രീം കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള, എന്നാല്‍ കാനഡയില്‍ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വാങ്ങുവാനോ താല്‍പര്യമുള്ളവരെയാണ് പരിഗണിയ്ക്കുന്നത്.

OINP ഡ്രോ

ഒന്‍റാരിയോ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഡ്രോകള്‍ നടത്തി എക്പ്രസ് എന്‍ട്രി പൂളില്‍ നിന്നും യോഗ്യരായവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത്, കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശ ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 600 കോംപ്രഹെന്‍സീവ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം (CRS) സ്കോര്‍ പോയന്റുകള്‍ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി ഡ്രോയില്‍ കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ഒരു ക്ഷണം ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

അപേക്ഷയുടെ പ്രോസസ്സിങ്

സാധാരണ നിലയില്‍ OINP-യുടെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ സ്ട്രീമുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍  പ്രവിശ്യാതലത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്റെ  പ്രൊസസിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ 60 മുതല്‍ 90 ദിവസങ്ങള്‍ വരെ വേണ്ടിവരും. ഫെഡറല്‍ തലത്തിലാകട്ടെ, എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി അല്ലാത്ത അപേക്ഷകള്‍ 15 മുതല്‍ 19 മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രൊസസിങ് പൂര്‍ത്തിയാകും. പക്ഷേ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീമുകള്‍ക്കു കീഴില്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രൊസസിങ്  ശരാശരി ആറുമാസം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ.

ഒന്‍റാരിയോയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയുവാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടോ? കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുവാന്‍ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളെപ്പറ്റി നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? കാനപ്പ്രൂവിലെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ വിദഗ്ധരോട് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സംസാരിക്കൂ.

ഒന്‍റാരിയോ: കാനഡയില്‍ ജീവിക്കുവാനും ജോലി ചെയ്യുവാനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരിടം

കാനഡയില്‍ കുടിയേറ്റക്കാര്‍ക്ക് സ്ഥിരതാമസമാക്കുവാന്‍ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഒരിടമാണ് ഒന്‍റാരിയോ. കാനഡയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും തിരക്കേറിയതുമായ രണ്ടു നഗരങ്ങള്‍—ടൊറന്‍റോയും കാനഡയുടെ തലസ്ഥാനമായ ഒട്ടാവയും ഈ പ്രവിശ്യയിലാണ്. ബഹുസ്വരതയുടേതായ ഒരു മെട്രോപൊളിറ്റന്‍ അന്തരീക്ഷം, ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങള്‍, മുന്നോട്ടു കുതിയ്ക്കുന്ന സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ തുടങ്ങിയവയെല്ലാം ഒന്‍റാരിയോയെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാക്കി മാറ്റുന്നു.

 ഒന്‍റാരിയോ ഇമിഗ്രന്‍റ് നോമിനീ പ്രോഗ്രാം(OINP)

ഒന്‍റാരിയോ ഇമിഗ്രന്‍റ് നോമിനീ പ്രോഗ്രാം(OINP) വഴി ഒന്‍റാരിയൊ പ്രവിശ്യ തങ്ങളുടെ തൊഴില്‍മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ തൊഴില്‍വൈദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളും ഉള്ളവരെ കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യുന്നു. OINP-ക്കു കീഴില്‍ മൂന്നു പ്രധാന കുടിയേറ്റവിഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത്: ഹ്യൂമന്‍ കാപ്പിറ്റല്‍ പ്രയോരിറ്റീസ് കാറ്റഗറി, എംപ്ലോയര്‍ ജോബ് ഓഫര്‍ കാറ്റഗറി, ബിസിനസ് കാറ്റഗറി എന്നിവയാണ് അവ. വ്യത്യസ്തവിഭാഗങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ക്ക് ഒന്‍റാരിയോയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ഇവയിലൊരോന്നിനു കീഴിലും വിവിധ സ്ട്രീമുകളുമുണ്ട്.

ഹ്യൂമന്‍ കാപ്പിറ്റല്‍ കാറ്റഗറി

ഒന്‍റാരിയോയുടെ സാമ്പത്തികവികസനത്തിനും വിദഗ്ധതൊഴിലാളികളുടെ ലഭ്യതയ്ക്കും ഉതകുന്ന തരത്തിലുള്ള കഴിവുകളും വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതകളും തൊഴില്‍ പരിചയവും ഉള്ളവരെയാണ് ഈ വിഭാഗത്തിനു കീഴില്‍ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹ്യൂമന്‍ കാപ്പിറ്റല്‍ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴില്‍ മൂന്ന് എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീമുകളും രണ്ട് ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ് സ്ട്രീമുകളുമാണ് ഉള്ളത്. അവ താഴെപ്പറയുന്നു:

ഈ സ്ട്രീമുകളില്‍ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം പാസ്സിവ് ആണ്. അതായത് ഇവയിലേക്ക് അപേക്ഷകര്‍ക്കു നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ സാധിക്കില്ല. പകരം ഒന്‍റാരിയോയില്‍ നിന്നും അപേക്ഷിക്കുവാനായി ക്ഷണം ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമേ അപേക്ഷ നല്കുവാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഫെഡറല്‍ സ്കില്‍ഡ് വര്‍ക്കര്‍ പ്രോഗ്രാം(FSWP) അല്ലെങ്കില്‍ കനേഡിയന്‍ എക്സ്പീരിയന്‍സ് ക്ലാസ്സ്(CEC) എന്നിവയിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനു കീഴില്‍ യോഗ്യതയും തെളിയിച്ചിരിക്കണം. അതേ സമയം ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ് സ്ട്രീമുകളില്‍ ഒന്നിനു കീഴില്‍ അപേക്ഷിക്കണമെങ്കില്‍ അപേക്ഷകര്‍ ഒന്‍റാരിയോയില്‍ അതിനര്‍ഹതയുള്ള കോഴ്സുകള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം.

എംപ്ലോയര്‍ ജോബ് ഓഫര്‍ കാറ്റഗറി

ഒരു മുഴുവന്‍ സമയ തൊഴിലിനായുള്ള വാഗ്ദാനം ഒന്‍റാരിയോയിലെ ഒരു തൊഴില്‍ദായകന്റെ പക്കല്‍ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ കാറ്റഗറി. ഈ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴിലുള്ള സ്ട്രീമുകളാണ്:

 • ഫോറിന്‍ വര്‍ക്കര്‍ സ്ട്രീം
 • ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റുഡന്‍റ് സ്ട്രീം
 • ഇന്‍-ഡിമാന്‍ഡ് സ്കില്‍സ് സ്ട്രീം എന്നിവ.

ഈ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴില്‍ റീജ്യണല്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ പൈലറ്റ് പ്രോഗ്രാമും ഒന്‍റാരിയോ നടത്തുന്നുണ്ട്.

ബിസിനസ് കാറ്റഗറി

ബിസിനസ് രംഗത്ത് കഴിവുകള്‍ ഉള്ളവരെയാണ് OINP-യുടെ ബിസിനസ് ഇമിഗ്രേഷന്‍ കാറ്റഗറി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഈ കാറ്റഗറിയ്ക്കു കീഴിലുള്ള ഒന്‍റാരിയോ ഓന്‍റ്റപ്രെന്വര്‍ സ്ട്രീം കാനഡയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള, എന്നാല്‍ കാനഡയില്‍ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം വാങ്ങുവാനോ താല്‍പര്യമുള്ളവരെയാണ് പരിഗണിയ്ക്കുന്നത്.

OINP ഡ്രോ

ഒന്‍റാരിയോ കൃത്യമായ ഇടവേളകളില്‍ ഇമിഗ്രേഷന്‍ ഡ്രോകള്‍ നടത്തി എക്പ്രസ് എന്‍ട്രി പൂളില്‍ നിന്നും യോഗ്യരായവരെ തെരഞ്ഞെടുത്ത്, കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിനുള്ള പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തില്‍ പ്രവിശ്യയുടെ ശുപാര്‍ശ ലഭിക്കുന്നവര്‍ക്ക് 600 കോംപ്രഹെന്‍സീവ് റാങ്കിങ് സിസ്റ്റം (CRS) സ്കോര്‍ പോയന്റുകള്‍ കൂടുതലായി ലഭിക്കുന്നു. തുടര്‍ന്നു വരുന്ന എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി ഡ്രോയില്‍ കാനഡയില്‍ സ്ഥിരതാമസത്തിന് അപേക്ഷിക്കുവാന്‍ ഒരു ക്ഷണം ഇത് ഉറപ്പാക്കുന്നു.

അപേക്ഷയുടെ പ്രോസസ്സിങ്

സാധാരണ നിലയില്‍ OINP-യുടെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ സ്ട്രീമുകള്‍ക്ക് കീഴില്‍  പ്രവിശ്യാതലത്തിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷന്റെ  പ്രൊസസിങ് പൂര്‍ത്തിയാക്കുവാന്‍ 60 മുതല്‍ 90 ദിവസങ്ങള്‍ വരെ വേണ്ടിവരും. ഫെഡറല്‍ തലത്തിലാകട്ടെ, എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി അല്ലാത്ത അപേക്ഷകള്‍ 15 മുതല്‍ 19 മാസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ പ്രൊസസിങ് പൂര്‍ത്തിയാകും. പക്ഷേ എക്സ്പ്രസ് എന്‍ട്രി സ്ട്രീമുകള്‍ക്കു കീഴില്‍ അപ്ലിക്കേഷന്‍ പ്രൊസസിങ്  ശരാശരി ആറുമാസം മാത്രമേ എടുക്കുകയുള്ളൂ.
ഒന്‍റാരിയോയില്‍ സ്ഥിരതാമസമാക്കുന്നതിനെപ്പറ്റി കൂടുതലറിയുവാന്‍ താല്‍പര്യമുണ്ടോ? കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറുവാന്‍ ആവശ്യമായ യോഗ്യതകളെപ്പറ്റി നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? കാനപ്പ്രൂവിലെ ഇമിഗ്രേഷന്‍ വിദഗ്ധരോട് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ സംസാരിക്കൂ.